Tóm tắt sản phẩm:

Mã số: KR034

Giá full size: 50,000 VND

Giá/1 size: 30,000 VND


Chi tiết rập:
  • HD may khẩu trang (mua để xem bài học)
  • HD may nón - P1 (mua để xem bài học)
  • HD may nón - P2 (mua để xem bài học)
  • HD may nón - P3 (mua để xem bài học)
  • HD may nón - P4 (mua để xem bài học)